سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمدحسام شاهرجبیان – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزست
علی سلیمانی – گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خو
مهران هودجی – دانشیار گروه خاکشناسی
آرش کریمی – فار غالتحصیل کارشناسی ارشد زراعت

چکیده:

به منظور بررسی اثرات سولفات منگنز بر رشد و وزن خشک 3 رقم گندم در مرحله گرد هافشانی و رسیدگی فیزیولوژیکی، آزمایشی درمزرعه تحقیقاتی واقع در جنوب آباده طراحی شد. این آزمایش به صورت کرت های یک بار خرد شده در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با 4 تکرار اجرا گردید. سطوح مختلف منگنز (با 28 درصد منگنز خالص) به عنوان فاکتور اصلی در سه سطح 0، 20 و 40 کیلوگرم در هکتار و ارقام گندم پاییزه مرودشت، شیراز و پیشتاز به عنوان فاکتور فرعی در نظر گرفته شدند. اثر سولفات منگنز بر وزن خشک کل در ساق هدهی، گرد هافشانی و رسیدگی فیزیولوژیکی معنی دار بود. اثر رقم نیز بر تعداد روز تا رسیدگی، ارتفاع گیاه، وزن خشککل در مرحله گرده افشانی و رسیدگی فیزیولوژیکی معنی دار گردید. تنها وزن خشک کل در مرحله گرده افشانی و مرحله رسیدگی فیزیولوژیکی درصد تحت تأثیر اثر متقابل سولفات منگنز و رقم قرار گرفتند. رقم مرودشت با مصرف 40 کیلوگرم در هکتار منگنز بالاترین وزن خشک را در مرحله ساقه دهی، گرده افشانی و رسیدگی فیزیولوژیکی را به خود اختصاص داد. این افزایش رشد رویشی تأثیر به سزایی در عملکرد دانه و وزن 1000 دانه داشت. بنابراین کاشت رقم مرودشت به همراه مصرف 40 کیلوگرم در هکتار منگنز خالص توصیه می شود.