سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم زیستی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

زینب فهیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی جانوری
جواد چراغی – استادیار دانشگاه ایلام
علی اصغر پیله وریان – استادیار دانشگاه پیا منوراصفهان

چکیده:

هیپرلپیدمی یکی ازمهمترین عوامل خطرزای بیماریهای قلبی عروقی می باشد مطالعه حاضر با هدف بررسی اثردریافت عصاره الکلی ساقه گیاه ختمی گوشه داربرمیزان لیپیدهای سرم درخرگوشهای هایپرلیپیدمیک صورت گرفت 25سرخرگوش نیوزلندینر پس از2هفته دوره تطابق بصورت کامل تصادفی به 5 گروه 5 تایی تقسیم شدند و به مدت یکماه تحت تیمار رژیم غذایی پایه یک درصد کلسترول بعلاوه رژیم غذایی پایه یک درصد کلسترول همراه با رژیمهای مداخله ای عصاره ساقه دردوزهای 200و400و800 میلی گرم به ازای هرکیلوگرم وزن بدن قرار داده شدند درپایان دوره از تمامی خرگوش ها درحالت ناشتا خونگیری به عمل آمد و سطح سرمی پروفایل لیپیدی تعیین شد براساس یافته های بدست آمده تجویز عصاره الکلی گیاه ختمی سطح لیپیدهای سرم خرگوشهای هایپرلیپیدمیک را بطور مطلوب کاهش داد