سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: دومین همایش ملی آلودگی های محیط زیست و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

کازیوه داوری – دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی (زراعت)، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
اسعد رخزادی – استادیار، دکترای تخصصی زراعت، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

چکیده:

در این تحقیق تغییرات رنگدانه های فتوسنتزی چند ژنوتیپ عدس تحت تأثیر کاربرد اسید سالیسیلیک در دو شرایط آبی و دیم در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج به صورت کرت های دوبار خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. عامل اصلی (A) آبیاری در دو سطح شامل آبیاری کامل و بدون آبیاری (دیم)ف عامل فرعی (B) اسید سالیسیلیک در سه سطح شامل صفر (آب مقطر)، 0/5 و 1 میلی مولار اسید سالیسیلیک و عامل فرعی فرعی (C) رقم در چهار سطح شامل رقم محلی سوریه، لاین (L(1279، لاین (PI(299170 و رقم محلی کردستان بود. نتایج نشان داد که رنگدانه های کاروتنوئیدی برگ عدس تحت تأثیر عامل اسید سالیسیلیک و اثر متقابل اسید سالیسیلیک و رقم قرار گرفت و روند تغییرات بین دو تیمار شاهد (آب مقطر) و 0/5 میلی مولار اسید سالیسیلیک کاملاً عکس هم شد.