سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حسن دهقان – کارشناس ارشد زراعت و مدرس دانشگاه پیام نور
امین قسام – کارشناس ارشد علفهای هرز دانشگاه تهران
داریوش فروهرنیا – کارشناس ارشد زراعت
ضرغام حیدریه – کارشناس ارشد زراعت

چکیده:

نیتروژن مهمترین عنصر غذایی در تولید گیاهان زراعی به شمار می آید. با توجه به اینکه 90 درصد نیتروژنی که در کشاورزی در ایران مصرف می شود به صورت کود اوره است بنابراین در این تحقیق سعی شده است مقادیر و نحوه مصرف نیتروژن به صورت اوره مورد بررسی قرار گیرد . به منظور بررسی اثرات مصرف خاکی و محلول پاشی نیتروژن بعد از مرحله گرده افشانی برروی عملکرد گندم رقم چمران، آزمایشی در سال زراعی -86 1385 درمنطقه ششده از توابع استان فارس در قالب کرتهای خرد شده باپایه بلوک کامل تصادفی انجام گرفت. دراین آزمایش فاکتور اصلی مصرف خاکی نیتروژن در چهار سطح شامل 0 = N1 و 75 = N2 و 150 = N3 و 225 = N4 کیلوگرم درهکتار نیتروژن و فاکتور فرعی محلول پاشی نیتروژن در چهار سطح 0 = B3=2% ،B2=1% ،B1 و % 3= B4 اوره در سه تکرار و 48 کرت بکار رفت. نتایج این تحقیق نشان داد که اثر مصرف خاکی نیتروژن ، بر عملکرد دانه اختلاف معنی دار دارد ولی اثر محلول پاشی نیتروژن بر عملکرد دانه اختلاف معنی دار نشان نداد