سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حلیمه اعتمادی – دانشجوی دوره دکتری مهندسی منابع طبیعی محیط زیست
عباس اسماعیلی ساری – استاد دانشگاه منابع طبیعی و علوم دریایی تربیت مدرس نور
سیده زهرا صمدی – استادیار دانشگاه کاردیف انگلیس

چکیده:

اکوسیستمهای ساحلی مهمترین و حساسترین مناطق به اثرات ناشی از تغییر اقلیم می باشند که پیامدهای وخیم خطرات و اسیب های ناشی از تغییر اقلیم را با درجه اطمینان بالاتری تجربه می کنند و این درحالی است که دخالتهای بشر بدلیل برهمزدن تعادل این اکوسیستم ها تفسیر اثرات تغییر اقلیم را با مشکل مواجه کرده است چهار اثر اصلی و شاخص تغییر اقلیم بر سواحل شامل افزایش درجه حرارت و تغییر در میزان بارش ، افزایش سطح آب دریا ها افزایش وسعت و شدت سایر متغیرهای اقلیمی مانند سرعت باد می باشد که این اثرات متعاقبا باعث کاهش تنوع گونه ای افزایش تغییر د رجمعیت ها افزایش گونه های در معرض خطر انقراض همچنین اسیدی شدن آب دریاها افزایش بیماریها افزایش ریسک فرسایش و سیل در مناطق ساحلی کاهش آب در دسترس و بحران کمبود آب مغروق شد نمناطق ساحلی از دست رفتن زمین نفوذ شوری در زمینهای ساحلی تخریب زیستگاههای ساحلی افزایش طوفانهای دریایی و غیره می شود که اینپدیده ها به طور قابل توجهی در مقیاس محلی و منطقه ای متغیر هستند که دراین تحقیق اثرات و پیامدهای تغییر اقلیم بر مناطق ساحلی و راه کارهای سازگاری با این اثرات مورد بحث قرار میگیرد.