سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: ششمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

لیلا تقی پور – دانشجوی سابق کارشناسی گروه علوم باغبانی، دانشگاهشیراز
مجید راحمی – استاد بخش علوم باغبانی دانشگاه شیراز

چکیده:

به منظور تعیین تاثیر تنظیم کننده های رشد گیاهی بر تنک و افزایش کیفیت میوه زردآلو Prunus armenica L. cv‘.Khiary نفتالین استیک اسید ، نفتالین استامید، اوره و اتفن 2 هفته پس از مرحله تمام گل در سال 1385 بر روی شاخه های منتخب در یک باغ تجارتی در شهرستان نی ریز فارس انجام گرفت. تمامی تیمارهای به کاررفته به جز اوره 0/6 درصد به طور معنی داری پس از 2 هفته محلول پاشی باعث تنک میوه ها نسبت به شاهد شد. همچنین بررسی نتایج نشان داد که به جز اوره 0/6 درصد و اتفن 50 میلی گرم در لیتر بقیه تیمارهاه باعث افزاش معنی داری در وزن میوه گردیدند. تفاوت معنی داری در میزان اسید کل میوه های تیمار شده مشاهده نشد.