سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم زیستی

تعداد صفحات: ۲۵

نویسنده(ها):

احمد جعفرنژاد – استادیاران دانشگاه آزاد نیشابور
قدیر طاهری –
آرزوسادات خافی – کارشناس آزمایشگاه

چکیده:

به منظور بررسی اثرپرایمینگ برخصوصیات مرحله جوانه زنی و گیاهچه ای گوجه فرنگی این پژوهش درازمایشگاه فیزیولوژی گیاهی دانشگاه آزاداسلامی واحد نیشابور طی سال 90-89 اجرا شد بدین منظور بذور گوجه فرنگی رقم موبیل تولید داخل و وارداتی هلندی با نیترات پتاسیم پرایم شدندسپس خصوصیات جوانه زنی درمحیط پتری دیش و خصوصیات گیاهچه ای درمحیط گلدان دراطاقک رشد دردماهای 10و14و18 درجه سانتیگراد دردوآزمایش جداگانه مورد بررسی قرارگرفتند صفات مورد بررسی مرحله جوانه زنی درصد سرعت آغاز و خاتمه جوانه زنی وزن تروخشک ریشه چه و ساقه چه طول ریشه و ساقه چه و درمرحله گیاهچه ای تعدادروز تا سبز شدن تعداد و درصد بذرسبز شده وزن تروخشک ریشه و ساقه و طول ریشه و ساقه بودند هرآزمایش بصورت فاکتوریل باچهارتیمار درقالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار اجرا شد نتایج ازمایش نشان داد پرایمنیگ میانگین درصد جوانه زنی را دردمای 14 درجه سانتیگراد افزایش داد ولی دردو دمای دیگر باعث کاهش درصد جوانه زنی شد.