سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: اولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

میترا میرابی – کارشناس ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان
مهناز مهرابی زاده هنرمند – استاد گروه روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی آموزش مدیریت مهار خشم بر پرخاشگری دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر اهواز بود. بههمین منظور تعداد 40 دانش آموز دختر مقطع متوسطه شهر اهواز با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی مرحله ای انتخاب شده وبه صورت تصادفی به گروه آزمایشی (20 نفر) و گروه گواه (20 نفر) قرار داده شدند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش، پرسشنامهپرخاشگری باس و پری بود. ابتدا برای هر دو گروه پیش آزمون اجرا گردیده، سپس مداخله آزمایشی (آموزش مدیریت مهار خشم)برای گروه آزمایش در 8 جلسه به اجرا در آمد. پس از اتمام برنامه درمانی، پس آزمون و بعد از 6 هفته، پیگیری اجرا گردید. نتایجآزمون فرضیه با استفاده از روش آماری تحلیل کوواریانس چندمتغیری نشان داد که آموزش مدیریت مهار خشم باعث کاهشپرخاشگری در پس آزمون گروه آزمایشی در مقایسه با گروه گواه گردید و این اثرات 6 هفته بعد از پس آزمون هم ماندگار بود.