سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: اولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

شهرام مامی – استاد یار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ایلام
پرستو کریمی – دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه علوم و تحقیقات ایلام

چکیده:

اهداف: هدف از این پژوهش، بررسی اثربخشی آموزش مهارت های اجتماعی بر سازگاری اجتماعی و یادگیری دانش آموزان است. روش ها: پژوهش حاضر شبه آزمایشی و برای اجرای آن از طرح پیش آزمون- پس آزمون یا گروه کنترل استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش آموزان دختر پایه دوم مقطع متوسطه دبیرستان حضرت معصومه (س) شهرستان ایلام در سال تحصیلی 94-93، که تعداد 60 نفر بوده است. نمونه گیری در این پژوهش از نوع نمونه گیری تصادفی است. دانش آموزان به دو گروه آزمایش و گروه گواه (هرگروه 30 نفر) تقسیم شدند. در این پژوهش از پرسشنامه سازگاری دانش آموزان سینها و سینگ و آزمونی درسی که شامل تمام دروس دانش آموزان بود استفاده شد. اول پرسشنامه سازگاری و ازمون درسی در بین دانش آموزان اجرا شد. بعد از جمع آوری پرسشنامه ها نمرات آزمون، برنامه ی 8 جلسه ای آموزش مهارت اجتماعی روی گروه آزمایش اجرا گردید. بعد از اتمام برنامه آموزشی پرسشنامه سازگاری و آزمون درسی از دانش آموزان گرفته شد. داده ها با استفاده از نرم افزار آمار spss نسخه 20 و با استفاده از شاخص های توصیفی و آزمون های آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته ها: چون مقدار بحرانی بدست آمده از جدول برابر (1/64) است و t محاسبه شده با مقدار (18/894) از T جدول کمتر است در نهایت نتیجه می گیریم که آموزش مهارت اجتماعی بر سازگاری و یادگیری دانش آموزان تأثیر بسزایی داشته است. بحث و نتیجه گیری: برنامه آموزش مهارت های اجتماعی روش مؤثر برای افزایش سازگاری دانش آموزان می باشد که باعث افزایش یادگیری تحصیلی آنها نیز می شود.