سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

فرامرز فکری – باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان،
غلامرضا قلمکاری – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
مجید طغیانی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
مهرداد مدرسی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

چکیده:

این آزمایش جهت بررسی اثر پودر اندام هوایی خارخاسک در عملکرد جوجه های گوشتی انجام شد . در این آزمایش 240 جوجه گوشتی یک روزه (راس 308 ) به 4 تیمار ، هر تیمار با 4 تکرار شامل 15 جوجه اختصاص داده شدند .در طول این آزمایش جوجه های گوشتی 0 ،0/1 درصد ، 5/ 0درصد از پودر اندام هوایی خارخاسک و 5/ 4 میلی گرم بر کیلوگرم فلاووفسفولیپول را برای مدت 6 هفته دریافت می کردند.متوسط مصرف خوراک روزانه ، متوسط افزایش وزن روزانه ، ضریب تبدیل غذایی و وزن بدن در روزهای 14 ، 28 و 42 روزگی تعیین شدند .در دوره ی آغازین متوسط افزایش وزن روزانه در جوجه هایی که جیره های حاوی 1/ 0 درصد خارخاسک را دریافت می کردند بهطور معنی داری افزایش یافت( p<0.05 ) .. در کل دوره ی آزمایش بالاترین متوسط افزایش وزن روزانه در جوجه هایی که 1/ 0 درصدخارخاسک را دریافت می کردند مشاهده شد ، اما این تفاوت نسبت به دیگر گروه ها معنی دار نبود .در کل دوره ی آزمایش مصرف خارخاسک تاثیر معنی داری بر متوسط مصرف خوراک روزانه اعمال ننمود .از نظر ضریب تبدیل غذایی تفاوت معنی داری در بین تیمارهامشاهده نشد .در جمع خارخاسک به عنوان ماده ی افزودنی تاثیرات معنی داری بر عملکرد رشد جوجه ها اعمال ننمود