سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: اولین همایش ملی حسابداری و حسابرسی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

جواد بابایی خلیلی – گروه حسابداری، دانشکده حسابداری، واحد بندرگز، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرگز، ایران
خدیجه اسلامی – گروه حسابداری، دانشکده حسابداری، واحد بندرگز، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرگز، ایران

چکیده:

با تفکیک مالکیت از مدیریت مشکلات نمایندگی بوجود آمد. این ارتباط نمایندگی، بر توزیع نامتقارن اطلاعات دلالت دارد و مدیران برای انجام فعالیت هایی در جهت حفظ و دستیابی به منافع خود انگیزه دارند، در نتیجه به منظور کنترل رفتار مدیران و حفاظت از منابع سهامداران و بطور کلی ذینفعان، سیستم های حفاظتی طراحی شده است. پژوهشگران نشان دادند که سیستم های حفاظتی نسبت داده شده به حاکمیت شرکتی توانایی مدیر را برای مدیریت سود کاهش می دهد و موجب بهبود عملکرد شرکت و حل مشکلات نمایندگی از طریق همراستا کردن منافع مدیریت با منافع سهامداران می گردد. این پژوهش در پی یافتن پاسخی به این پرسش است که تأثیر برخی از سازوکارهای حاکمیت شرکتی بر مدیریت سود در ایران چگونه است؟ از جمله سازوکارهای حاکمیت شرکتی که در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است عبارت است از تمرکز مالکیت و ساختار هیئت مدیره. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که بین وجود سهامدار عمده و مدیریت سود رابطه معناداری وجود ندارد. اما بین بزگترین بلوکه از سهامداران با مدیریت سود رابطه منفی معناداری وجود دارد. علاوه بر این یافته های پژوهش حاکی از این است که بین تعداد مدیران در هیئت مدیره و وجود مدیران غیرموظف در ترکیب هیئت مدیره رابطه معناداری وجود ندارد.