سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم زیستی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محبوبه محمدی البرزی – دانشجوی کارشناسی ارشد
بهلول عباس زاده – دکتری تخصصی
فضل الله صفی خانی – عضوهیئت علمی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
جعفر مسعودسینکی –

چکیده:

به منظور بررسی اثرتنش خشکی بربرخی صفات رویشی گیاه دارویی انیسون منطقه سبزه وار آزمایشی درسال زراعی 1390 با استفاده از طرح آماری اسپلیت پلات در4سطح تنش خشکی 90و70و50و30درصد ظرفیت مزرعه دراییستگاه تحقیقات البرز واقع درکرج به اجرا درآمد تاثیر تنش خشکی برقطر تاج پوشش کوچک قطر تاج پوشش بزرگ تعدادچتر وزن خشک ساقه وزن خشک برگ و عملکرد کل درسطح 1 درصد معنی دار بود مقایسه میانگین تیمارها نشان داد که بیشترین ارتفاع گیاه 47/75سانتی متری قطر تاج پوشش کوچک 32/25 سانتیمتر و قطرتاج پوشش بزرگ 41/25 سانتیمتری تعدادچتر 78/25 عدد دربوته وزن خشک ریشه 86000 کیلوگرم درهکتار وزن خشک ساقه 567503 کیلوگرم درهکتار وزن خشک برگ 342835 کیلوگرم درهکتار و عملکرد کل 996338 کیلوگرم درهکتار از90درصد ظرفیت مزرعه بدست آمد.