سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: ششمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سیدمهدی میرفتاح – کارشناس ارشد باغبانی
ولی ربیعی – استادیار گروه باغبانی
محمدرضا مصدقی – استادیار گروه خاکشناسی
فرشاد دشتی – استادیارگروه باغبانی

چکیده:

گیاه جعفری petroselinum crispum یکی از سبزیهای برگی تقریبا پرمصرف در ایران است که با وجود سابقه کشت و کار طولانی کمتر مورد توجه قرارگرفته است این امر خصوصادر رابطه با اثر تنش خشکی بر عملکرد و سایر فاکتورهای کمی و کیفی گیاه مشهود تر میباشد خشکی از جمله تنشهای محیطی است که بیشتر جنبه های رشد گیاه و فرایندهای بیوشیمیایی و مرفولوژیک آن را تحت تاثیر قرار میدهد این پژوهش در راستای بررسی اثر تنش خشکی بر عملکرد و برخی مشخصه های بیوشیمیایی و مرفولوژیک بر گیاه جعفری صورت پذیرفته است این پژوهش به صورت کشت گلدانی و آزمایش فاکتوریل با 2 تیمار تنش خشکی در 5 سطح شامل مکشهای ماتریک 30 شاهد، 50، 80 ، 200 و 500Kpa و توده جعفری در 2 سطح شامل جعفری فری و جعفری معمولی در قالب طرح کاملا تصادفی با 4 تکرار اجرا گردید. برای اعمال سطوح تنش خشکی از روش وزنی استفاده و مقادیر مختلف رطوبت خاک با توزین روزانه گلدانها و اضافه نمودن آب به انها در حد ثابت نگهداشته شده است.