سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

زهره بنی عباس شهری – دانشجوی کارشناسی ارشد
غلامرضا زمانی – اعضا هیئت علمی دانشگاه بیرجند
محمدحسن سیاری زهان –

چکیده:

به منظور بررسی اثرتنش خشکی ومحلول پاشی سولفات روی برعملکرد و اجزای عملکرد آفتابگردان آزمایشی درسال زراعی ۸ه۹-۹۰ درمزرعه تحقیقاتی درقالب طرح بلوک های کامل تصادفی با ۳ تکرار انجام شد که تیمارهای اعمال شده شامل سطوح چهارگانه تنش خشکی و سطوح سه گانه سولفات روی بود نتایج نشان داد که صفات ارتفاع ساقه شاخص کلروفیل شاخص سطح برگ وزن خشک برگ و عملکرد دانه تحت تاثیر تنش خشکی قرار گرفتند همچنین اثر محلول پاشی سولفات روی برروی این صفات معنی دار بود.