سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: ششمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

علی سلیمانی – دانشگاه زنجان دانشکده کشاورزی گروه علوم باغبانی
علیرضا طلایی – دانشگاه تهران پردیس کشاورزی و منابع طبیعی
علیرضا لادن مقدم – دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
ذبیح اله زمانی – دانشگاه تهران

چکیده:

دانه گرده ارقام روغنی و زرد تحت شرایط کنترل و تنش شوری ناشی از نمک کلرید سدیم 2/4dS.M-1 در محیط کشت مایع کشت گردیدند. مقایسه الگوی باندهای پروتئینی نشان داد که تیمار شوری باعث تغییر در الگوی بیان Ole eI و P9KD گردید. جوانه زنی دانه گرده باعث کاهش بیان Ole eI در هر دو رقم گردید. با این حال میزان کاهش بیان در گرده جوانه زده در محیط کشت حاوی نمکی در مقایسه با محیط شاهد شدیدتر بود به نظر می رسد کاهش جوانه زنی گرده در محیط کشت شور از عوامل موثر در کاهش بیان Ole eI می باشد باند P9KDa از لحاظ وزن مولکولی مشابه با پروتئین های غیراختصاصی موثر در انتقال لیپیدهای غشایی می باشد. افزایش بیان این پروتئین بویژه در رقم روغنی ناشی از اثرات ویژه یونی حاصل از کلرید سدیم برپایداری غشاهای اندامکهای درون سلولی دانه گرده و یا لوله گرده می باشد.