سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سیاوش طالبی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
مهرداد جعفرپور – دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
عبدالرحمن محمدخانی – دانشگاه شهرکرد
احمدرضا گلپرور – دانشگاه شهرکرد

چکیده:

گاوزبان(. Borago Officinalis L ) گیاهی است یکساله، از خانواده Boraginaceae که دارای خواص متعدد دارویی، صنعتی و علوفه ای می باشد. به منظور بررسی اثر تنش شوری بر خصوصیات جوانهزنی گل گاوزبان آزمایشی به صورت طرح بلوک کامل تصادفی با چهار تیمار شامل شاهد، 40 ، 80 و 120 میلیمولار کلرید سدیم با 4 تکرار در آزمایشگاه بذر مرکز تحقیقات کشاورزی شاهرود انجام شد. نتایج نشان داد تیمار شاهد با 78 / 1میلیمتر بیشترین و تیمار 120 میلی مولار شوری با 0/93 میلی متر کمترین طول ریشه چه را به خود اختصاص دادند. همچنین تیمار شاهد با 54 / 2میلیمتر بیشترین و تیمار 120 میلی مولار شوری با 77 / 0میلیمتر کمترین طول ساقه چه را به خود اختصاص دادند. تیمار شاهد با 85 % بیشترین و تیمار 120 میلی مولار شوری با 70 % کمترین درصد جوانه زنی را به خوداختصاص دادند. همچنین تیمار شاهد با 38 / 0 بیشترین و تیمار 120 میلی مولار شوری با 23 / 0 کمترین سرعت جوانه زنی را به خود اختصاص دادند