سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم زیستی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهدی روستایی – دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی دام
جعفر یدی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
سعید خلج زاده –

چکیده:

اینتحقیق به منظور بررسی اثرسه تزریق فلونیکسین مگلومین بعدازتلقیح اجباری برنرخ باروری درتلیسههای هلشتاین انجام گرفت فرض ما این بود که تیمار تلیسه ها به وسیله فلونیکسین مگلومین درایران مرحله بحرانی از توسعه جنین باعث افزایش نرخ باروری آنها می شود تلیسه های هلشتاین n=32 با میانیگین وزن 5±367 کیلوگرم و سن حدود 15 ماه به وسیله پروتکل Ovsynch همزمان سازی فعلی شده و تلقیح اجباری شدند تلیسه ها بصورت تصادفی دردو گروه کنترل n=16 و تیمار فلونیکسین مگلومین n=16 قرارگرفتند به تلیسه های گروه تیمار فلونیکسین مگلومین به میزان 1/1 میلی گرم به ازا هرکیلوگرم از وزن بدن دربعدازظهر روز 15 صبح روز 16 و بعدازظهر روز 16 بصورت داخل عضلانی فلونیکسین مگلومین تزریق شد و به تلیسه های گروه کنترل سرم فیزیولوژیک تزریق شد به منظور بررسی میزان باروری درروزهای 30و60 پس ازتلقیح سونوگرافی رکتال صورت گرفت