سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم زیستی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

محمدمهدی شفیعی – دانشگاه آزاد همدان
سیدجمال مشتاقیان – دانشگاه اصفهان
حسین مدنی – دانشگاه اصفهان
پروین محزونی – دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

چکیده:

آتریت روماتوئید از عوارضی است که ناتوانی شایع درجوامع کنونی ایجاد نموده است گرایش علم پزشکی مردم به استفاده ازگیاهان دارویی روزافزون است گیاه حرا درکاهش دردهای آرتریتی از دیرباز استفاده می شده است ویتامین c نیز به عنوان یک انتی اکسیدان موثر درکاهش عوارض ناشی از ارتریت روماتوئید گزارش شده است این پژوهش به گونه ای طرح شد که اثرعصاره حرا به تنهایی و همراه با ویتامین C درمدل آرتریت روماتوئید موش صحرایی بررسی گردید بیماری درمدل حیوانی با تزریق ادجوانت کامل فروند ایجاد شد تجویز عصاره با روش گاواژ و ویتامین Cمحلول درآب اشامیدنی استفاده شد سپس داده های بدست آمده از تعیین عوامل TNFa- IL -B, IL1-6 درخون با استفاده ازنرم افزار spss تحلیل وبررسی شد نتایج نشان داد دوز بالای عصاره به تنهایی و همراه با ویتامین c باعث کاهش معنی دار درمیزان عواومل مذکور درخون شد همچنین اثرات ضدالتهابی و احتمالا ضد آرتریتی دوزبالای عصاره حرا به تنهایی و همراه با ویتامین c درنتایج مشخص است.