سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم زیستی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

شبنم حسن زاده – دانشگاه پیا منوراصفهان
مهرداد مدرسی – دانشگاه آزاد خوراسگان

چکیده:

گیاه بومادران با نام علمی Achilleamillefolium بهمعنی هزاربرگ متعلق به خانواده گل ستاره Asteratea ایهاست بومادران گیاهی است علفی چندساله درمرکز و جنوب اروپا شمال افریقا و شرق اسیا منجمله ایران وجود دارد دارای اثرات درمانی متعددی مثل درمان مشکلات سیستم گوارش سیستم ادراری – تناسلی درمان مشکلات سیستم قلبی عروقی تونیک خونی محرک گردش خون کاهنده پرفشاری خون است دراین تحقیق اثرعصاره گیاه بومادران برسلولهای خونی موشهای ماده ازمایشگاهی بررسی شد ابتدا نمونه ها بصورت کاملا تصادفی در5 گروه 8 تایی شامل سه گروه تیمار کنترل و Placebo درونما تقسیم شده و درشرایطی یکسان نگهداری گردیدند. عصاره هیدروالکلی بومادران دردوزهای مختلف 200و100و50mg/kg تهیه و به روش درون صفاقی هردو روز یک بار به مدت 20 روز به گروه های تیمار تزریق شد ازنرمال سالین جهت تزریق به گروه Placebo استفاده گردید کلیه سنجهای انجام شده با روش CBC شمارش دستی انجام گرفت و پارامترهای که مورد بررسی قرارگرفت میزان HBG MCV MCH WBC RBC و هماتوکریت بود نتایج نشان داده شده که MCH MCV هموگلوبین و هماتوکریت درهرسه دوز درمقایسه با کنترل افزایش معنی داری داشته است.