سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

نسیم هادیان – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت مناطق بیابانی
نوراله عبدی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
رحمت عظیمی – کارشناس ارشد اداله کل منابع طبیعی استان مرکزی
جواد قدبیگلو – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی

چکیده:

یکی از راه حل های مناسب و کارآمد برای بهینه سازی استفاده از رواناب بویژه درمناطق خشک و نیمه خشک استفاده از شبکه های پخش سیلاب می باشد که ضمن کاهش خسارات ناشی از سیل درافزایش حجم سفره آب زیرزمینی احیای مراتع و بیابان زدایی موثر است هدف از این تحقیق بررسی پوشش گیاهی شبکه پخش سیلاب رودباران و مقایسه آن با منطقه شاهد است به این منظور درهریک از مناطق پخش سیلاب و شاهد سه پلات جهت نمونه برداری به روش سیستماتیک تصادفی ایجاد گردید و درصد پوشش تاجی و میزان تراکم با روش پلات گذاری اندازه گیری شد نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان دادکهپخش سیلاب برافزایش درصد پوشش تاجی فرمهای رویشی موجود تاثیر معنی داری داشته است از میان گونه های بوته ای موجود تراکم گونه های گون و جارو درشبکه پخش سیلاب افزایش داشته است ولی بین تراکم سایر گونه های بوته ای تفاوت معنی داری مشاهده نشد درمجموع ترسیب کربن توسط گونه های بوته ای غالب درمرتع آبگیری شده با میانگین ۹۰۰/۱۷ گرم درمترر مربع تقریبا ۱/۵ برابر ترسیب کربن این گونه ها در مرتع شاهد با میانگین ۶۸۹/۹۵ گرم درمتر مربع می باشد.