سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

نسیم هادیان – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت مناطق بیابانی
نوراله عبدی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
رحمت عظیمی – کارشناس ارشد اداره کل منابع طبیعی استان مرکزی
جواد قدبیگلو – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی

چکیده:

به منظور بررسی اثرعملیات پخش سیلاب برمیزان ترسیب کربن آلی خاک منطقه پخش سیلاب رودباراناراک انتخاب شد و مقدار کربن آلی خاک و برخی پارامترهای فیزیکوشیمیایی خاک درآن مورد بررسی قرارگرفت نتایج نشان داد ترسیب کربن آلی خاک درعمق ۵۰-۰ سانتیمتری خاک منطقه پخش سیلاب ۳۱/۰۲ و برای منطقه شاهد ۲۲/۸۰ تن درهکتار بود که با یکدیگر اختلاف معنی دارداشتند بنابراین عملیات پخش سیلاب منجر به افزایش میزان ترسیب کربن آلی خاک شده است همچنین درصد رس لوم و رطوبت اشباع خاک درمنطقه پخش سیلاب در مقایسه با منطقه شاهد افزایش یافته است.