سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم زیستی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مسعود ملکی پور – دانشجوی کارشناسی ارشد گیاهان دارویی
مهرداد مدرسی – دانشیار دانشگاه آزادخوراسگان
بهنام بهروزنام – استادیار دانشگاه آزادجهرم
مهرداد جعفرپور – استادیار دانشگاه آزادخوراسگان

چکیده:

به منظور بررسی اثرکودهای کامل NPK با نسبت های کودی ازت 12فسفر12وپتاسیم 36 و همچنین نسبت کودی ازت 18فسفر18وپتاسیم 18 بررشد اسطوخدوس آزمایش درمحیط گلخانه و فضای ازاد روی این گیاه انجام گردید گیاهان بصورت قلمههای ده سانتی متری به گلدانهایی که حاوی یک سوم خاک برگ یک سوم ماسه و یک سوم شن بودند منتقل شده و درگلخانه با میانگین دمایی 25درجه ی سانتیگراد و درشب 20درجه ی سانتیگراد و تعدادی نمونه درفضای ازاد مورد بررسی قرارگرفتند تیمارها شامل کودهای کامل NPK با نسبت های کودی معین و با غلظت یک و نیم درهزار و یک درهزار و همچنین شاهد بدون کود مقایسه شدند تحقیق انجام شده برروی میزان مادهموثره لینالیل استات درگیاه اسطوخدوس گونه Lavandulaofficinialis اهمیت آن را ازنظر عرضه به صنایع داروسازی نشان میدهد سطح کودی برمیزان لینالیل استات تاثیر مثبتی داشته است بطوریکه میزان لینالیل استات دربالاترین سطح تغذیه 1/5 درهزار نسبت به تیمار شاهد افزایش خوبی داشته است بالاترین میزان عملکرد ماده موثره برای این گیاه درتیمارهای 1/5 درهزار به همراه دورآبیاری 4و6 روزه مشاهده گردید.