سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: ششمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

حامد اشراف – دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا
خسرو پرویزی – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی همدان
مهرداد چایی چی – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی همدان
محمود اثنی عشری – دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا

چکیده:

اثر غلظت های مختلف پاکلوبوترازول 0، 250، 350، و 450 میلی گرم در لیتر ) و تراکم کاشت گیاهچه 80، 100 و 120 گیاهچه در متر مربع) بر تولید مینی تیوبر از سیب زمینی رقم سانته بصورت آزمایشات فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار مطالعه گردید. پاکلوبوترازول (سوسپانسیون تجاری کولتار با 250 گرم در لیترماده فعال) در اوایل استولن زایی روی برگ ها پاشیده شد. نتایج تجزیه واریانس و مقایسه میانگین داده ها نشان داد که پاکلوبوترازول میزان کلروفیل b و a در برگ، وزن تر غده به شاخساره را افزایش و طول میانگره، ساقه، استولن و قطر ساقه را کاهش داده درحالیکه تراکم کاشت طول میانگره، ساقه و استولن را افزایش ولی وزن تر غده به شاخساره را کاهش داد و اثرات متقابل آنها روی طول میانگره، ساقه و استولن معنی دار گردید. لذا می توان نتیجه گرفت که پاکلوبوترازول با کاهش رشد شاخساره امکان کاشت گیاهچه های سیب زمینی در تراکم بالا را فراهم نموده و در ضمن با افزایش میزان کلروفیل برگ و توزیع آسمیلات ها به غده ها از کاهش وزن متوسط مینی تیوبرها ممانعت بعمل آورده است