سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم زیستی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سپیده حسین پور – کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد
ناصر کریمی – عضوهیئت علمی دانشگاه رازی کرمانشاه
شهریار ساسانی –

چکیده:

روی به عنوان یک عنصر ضروری کم مصرف برای رشد و توسعه گیاهان محسوب میش ود درحالیکه فرابود آن در خاک به عنوان فلزسنگین بازدارنده رشد دربیشتر گونه های گیاهی می باشد امروزه از تکنولوژی گیاه پالایی به عنوان شیوه ای مناسب جهت از بین بردن فلزات سمی خاک استفاده می شود دراین بررسی به علت اهمیت گیاه مرزه Satureja horthensis به عنوان یک گیاه دارویی مهم و مقاوم به ترکیبات آلی اثرغلظت های مختلف کلریدروی 0تا2000 میکرومولار بربرخی پارامترهای فیزیولوژیک آن بررسی گردید مطابق نتایج تجزیه واریانس میزان کلروفیل b و سطح برگ گیاهان با افزایش غلظت روی کاهش معنی داری p<5% یافت مقایسه میانگین ها به دانکن 5درصد نشان داد غلظت های بالای روی 1500تا2000 میکرومولار موجب کاهش معنی دار کلروفیل کل b و سطح برگ درگیاه مرزه شده است.