سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

احمد سیبی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس
داود حبیبی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
فرهاد درخشان – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت مناطق بیابانی
محمد سیبی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

چکیده:

جهت بررسی برخی از صفات مرفولوژیک آتریپلکس کانسنس تحت تاثیر مصرف زئولیت باکتری محرک رشد نیتروکسین و کلپاک عصاره جلبک دریایی درسال ۹۰-۸۹ ازمایشی بهصورت فاکتوریل درقالب طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد تیمارهای آزمایش شامل زئولیت در۳ سطح Z1= 0 ، Z2= 500 ، Z3= 1000 دریک چاله به ابعاد ۳۰×۳۰×۳۰ باکتری محرک رشدنیتروکسین دردو سطح B1= 0 ، B2= 2 میلیلیتر دریک چاله به ابعاد ۳۰×۳۰×۳۰ و کلپاک عصاره جلبک دریایی دردو سطح K1= 0, K2= 5 میلی لیتر دریک چاله به ابعاد ۳۰×۳۰×۳۰ اعمال شد نتایج نشان داد که صفاتی چون ارتفاع بوته قطر ساقه و ارتفاع اولین شاخه از سطح خاک تحت تاثیر مصرف سطوح مختلف زئولیت درسطح آماری یک درصد معنی دار شد همچنین دربین سطوح مختلف مصرف باکتری محرک رشد و کلپاک صفاتی مانند ارتفاع بوته قطرساقه و ارتفاع اولین شاخه از سطح خاک تحت تاثیر قرارگرفته ودرسطح آماری یک درصد معنی دار شد.