سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم زیستی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

نسرین حیدریه – عضوهیئت علمی دانشگاه آزاد قم
مریم مبارکه – دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی
کامبیز روشنایی – عضوهیئت علمی دانشگاه آزاد قم

چکیده:

شیوع ا ضافه وزن و چاقی بسرعت درسراسر جهان درحال افزایش است باتوجه به اثرات پزشکی و روانی اضافه وزن و همچنین مضربودن استفاده ازداروهای شیمیایی اغلب به سمت داروهای گیاهی روی آورده شده است باتوجه به مصرف بالای چای سبز درجهان و اینکه کاتچین ها اثرات انتیاکسیدانی قوی دارند هدف ازاین تحقیق بررسی اثرکاتچین چای سبز بروزن بدن و گلوکز خون درموشهای صحرایی نرنژاد ویستار می باشد موشهای صحرایی نرنژاد ویستار درمحدوده وزنی 300-250 گرم در3 گروه دست نخورد کنترل دریافت کننده حلال/ سالین و آزمایش دریافت کننده دوزهای مختلف کاتچین 50و100 mg/kg قرارگرفتند یافته ها نشان دادند درموشهای دریافت کننده کاتچین وزن بدن تغییر معنی داری یافته بود وسطح گلوکز خون نیز دربین گروه ها تغییر نکرد.