سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

امیرحسین بقایی – گروه زراعت و اصلاح نباتات، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک، ایران
حمیدرضا عشقی زاده – مرکز پژوهشی کشت بدون خاک، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران
مهران کشاورزی – گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران
مهناز پیرزاده – مرکز پژوهشی کشت بدون خاک، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده:

این تحقیق با هدف بررسی اثرهای کشت مخلوط ذرت و شبدر سفید و نقش آنها در تغییر قابلیت جذب سرب در خاک در قالب طرح کاملاً تصادفی با چهار تکرار انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل خاک آلوده به عنوان شاهد، تک کشتی ذرت Zea mays L هیبرید سینگل کراس 704 و شبدر سفید (. Trifolium repense L ) و همچنین کاشت مخلوط این دو گیاه بود. نمونه برداری از خاک زیر کشت گیاهان بعد از 60 (پایان دوره رشد رویشی ذرت) و 90 روز (پایان دوره رشد زایشی ذرت) صورت گرفت. نتایج نشان داد که مقدار سرب قابل عصار هگیری با DTPA خاک، 60 روز پس از شروع آزمایش در شرایط تک کشتی ذرت و شبدر سفید به طور معنی داری نسبت به خاک شاهد افزایش یافت، هر چند که خاک زیر کشت ذرت و شبدر سفید اختلاف معنی داری در مقدار سرب قابل عصار هگیری با DTPA نشان نداد. همچنین 90 روز پس از شروع آزمایش، کشت مخلوط گیاه ذرت و شبدر سفید باعث کاهش معنی دار اسیدیته خاک نسبت به شرایط تک کشتی این دو گیاه شد. به طور کلی نتایج این پژوهش نشان داد که در شرایط مشابه این آزمایش نظام کشت مخلوط م یتواند با تغییر ویژگی شیمیایی ریزوسفر خاک قابلیت جذب سرب را تحت تاثیر قرار دهد.