سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فرهاد هنرمندابراهیمی – کارشناس عمران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان، کرمان
شبنم تجربه کار – عضو هیئت علمی گروه شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان، کرمان
امیر رباطی – عضو هیئت علمی گروه عمران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان، کرمان 3
محمدعلی شادروان – کارشناس عمران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان، کرمان

چکیده:

بتن خود تر اکم self consolidating concrete شامل بازه گسترد های از طر حهای اختلا ط اس ت ک ه خواص بتن تازه را برای کاربر دهای خاص تأمین م یکن د. ویژگ یهایی از قبی ل مقاومت با لا، قابلی ت نفوذ به ش بکه آرماتو ربندی فشرده، عدم نیاز به لرزانند ه، افز ایش سرعت در اجر ا، حفظ کیفی ت و طرح اختلاط در ط ی فرآیند بتن ری زی و غیره از مزایای بتن خود تر اکم اس ت. خواص و کیفی ت ای ن نوع بتن به عوامل متعد دی از قبی ل دانه بن دی مصالحسنگی، نوع مواد افزودن ی و همچن ین طرح اختلا ط مورد استفاده بست گی دارد. در سا له ای اخی ر دانشمندان به روندتأثیر آب مغناطیسی در خواص بتن توجه زیادی کرد هاند و طبق نتایج آزمایشات انجام شده در این زمینه، بتن مغناطیسی دارای کیفیت و کارایی بیشتری است[ 1] ، اما به د لیل کمبود اطلاعات هنوز بس یاری از مزایا وویژگ یهای فرآیند مغناطیسه ک ردن بتن ناشناخته مانده اس ت. در ای ن مقاله تعدا دی آزم ایش و ارزی ابی بر فر آیند تاثر آب مغناطیسی در ساخت بتن خود تراکم صورت گرفته که نتایج ارائه م یشود