سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در تولید گیاهان با منشاء روغنی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

منان صادقی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه زابل
حسین غلامی تیله بنی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعتدانشگاه زابل
محمدرضا اصغری پور – عضو هیئت علمی دانشگاه زابل
اسماعیل صدیقی – کارشناس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

چکیده:

از جمله عوامل مهم محدود کننده در افزایش محصولات کشاورزی ،تداخل علفهای هرز با آنها است که کاهشعملکرد را موجب می شود.این تداخل گاهی ناشی از اثرات آللوپاتیک علف های هرز است. در سالهای اخیر بکار گیری آللوپاتی در مدیریت علف های هرز توجه بسیاری از متخصصان را به خود جلب کرده است. بدین منظور آزمایشی در سال ۱۳۸۸ بصورت طرح کاملا تصادفی با ۴ تکرار در آزمایشگاه بذر دانشگاه زابل انجام گرفت تیمار های آزمایشی شامل غلظت های عصاره آبی گاوپنبه بودند که عبارتند از ۲۵ ، ۵۰ ، ۷۵ و ۱۰۰ درصد. نتایج نشان داد که تمامی صفاتاندازه گیری شده (درصد جوانه زنی،سرعت جوانه زنی،طول ریشه چه،طول ساقه چه،وزن تر گیاهچه و وزن خشک گیاهچه) تحت غلظت های مختلفعصاره گاو پنبه قرار گرفت. بطوری که کمترین میزان این صفات از تیمار ۱۰۰ درصد عصاره آبی گاو پنبه حاصل شد. در این بین بالاترین مقدار این صفات نیز از تیمار شاهد(بدون استفاده از عصاره آبی گاو پنبه)حاصل شد