سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: نخستین کنفرانس ملی بازاریابی و برندهای حامی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

جعفر سپهری – عضوهیات علمی)
عبداله اشتری – انجمن حفظ محیط کوهستان
زهراپریسا زارعی – انجمن حفظ محیط کوهستان)
کاوه اشکشی – انجمن حفظ محیط کوهستان

چکیده:

تابش نور خورشید به طور طبیعی باعث گرم شدن زمین م یشود. اما از نزدیک به یکصد سال گذشته،هم زمان با افزایش و گسترش استفاده از سوخت های فسیلی، کره زمین به طور غیرطبیعی گر متر شده، که دانشمندان را بسیار نگران کرده است. ایشان برای این گرمایش غیر طبیعی چند دلایل ذکر نموده اند. افزایش میانگین دمای زمین است. گرم شدن زمین موجب « گرم شدن زمین » منظور دانشمندان از یا به تعبیری تغییر الگوی بارش، افزایش سطح آب دریاهای آزاد، کاهش سطح آب « تغییر آب و هوا » دریاچه ها شده و نیز آثار گسترده ای بر زندگی جانداران داشته و در چندین موردموجب تسریع در نابودی گونه های گیاهی و جانوری شده است. این گرما آثار جبرا نناپذیری بر روی محی طزیست ایران، به ویژه در کوهستان گذاشته است. در این نوشتار علل گرمایش کره زمین و آثار آنها بر روی کوه های ایران زمین مورد بحث و بررسی قرار گرفته و راهکارهایی برای کاهش روند صعودی این آلودگی گرمایی ارائه شده است.