سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: ششمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

حسین امامی – دانشجوی کارشناسی ارشد گیاهان زینتی دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان
عبدالله حاتم زاده – دانشیار گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان
داوود بخشی – استادیار گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان

چکیده:

جهت بررسی اثر اسیدسیتریک, سولفات آلومینیوم و اسید جیبرلیک روی خصوصیات پس از برداشت گل های شاخه بریدنی رز (Rosa hybrida L.) رقمگلستان آزمایشی بر اساس طرح کاملا تصادفی در آزمایشگاه دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان انجام شد. گل های شاخه بریدنی درارلن های حاوی محلولهای شیمیایی شامل اسید ستریک (100,50 و 150 پیام) سولفات آلومینیوم (200,100 و 300 پی پی ام), اسید جیبرلیک(20,10 و 30 پی پی ام) و آب مقطر به عنوان شاهد نگه داری شدند. در همه تیمارها به جز شاهد از ساکارز 3 درصد استفاده شد. گل های رز شاخه بریدنی به مدت 24 ساعت در محلول های شیمیایی قرار گرفتند و سپس بیرون آورده شدند و در آب مقطر و دمای 22 درجه سانتیگراد قرار گرفتند. در این آزمایش برخی صفات کمی و کیفی شامل طول عمر گل, وزن تر, قطر گل, شاخص کلروفیل aو b کلروفیل نهایی اندازه گیری و از لحاظ آماری آنالیز شدند. نتایج نشان داد که تمامی تیمارها از لحاظ همه صقات مورد بررسی تفاوت معنی داری دارند.(p < 0/01). اسید جیبرلیک 30 پی پی ام به همراه 3 درصد ساکارز بیشترین تاثیر را نسبت به دیگر تیمارها و شاهد در میزان عمر گل, وزن تر, شاخص کلروفیل,کلرفیل b,a و مجموع کلروفیل داشت. اسید جیبرلیک 10 پی پی ام به همراه 3 درصد ساکارز بیشترین تاثیر را روی قطر گل داشت. بین نتایج شاخص کلرفیل حاصل از کلفرفیل سنج دستی و محتوای کلرفیل حاصل از اسپکتروفتومتری همخوانی وجود داشت. با استفاده از اسید جیبرلیک 30 پی پی ام به همراه 3 درصد ساکارز طول عمر گل و وزن تر افزایش یافت و تجزیه کلرفیل کاهش یافت.