سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

کمال افضلی – کارشناس فنی شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران، تهران
جمال افضلی – کارشناس ارشد فیزیک
سیدبشیر مختارپوریانی – کارشناس فنی شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران، تهران

چکیده:

اثر اضافه کردن میکروسیلیس بر روی مقاومت فشاری و زمان گیرش اولیه بتن مورد بررسی قرار گرفت. 6 نمونه با درصدهایمیکروسیلیس 0، 3، 6 ، 10 ، 15 و 20 ساخته شدمحاسبه مقاومت فشاری نمونهها، نشان داد که با افزایش مقدار میکروسیلیس در بتن، مقاومت فشاری افزایش م ییابد. به طوری که در مورد نمونه حاوی 20 درصد میکروسیلیس، مقاومت فشاری برابر 117است. در ادامه با استفاده از روش مقاومت در برابر نفوذ، زمان گیرش اولیه این نمون هها اندازهگیری شد. مشاهده شد که با افزایش درصد میکروسیلیس در بتن، زمان گیرش اولیه نیز افزایش م ییابد. به طوری که زمان گیرش از 4/354 دردر نمونه بدون میکروسیلیس به مقدار 8/010در نمونه حاوی 20 درصد میکروسیلیس افزایش یافت.