سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مریم تدین – دانشجوی کارشناسی ارشد الکترو سرامیک دانشگاه شیراز
افشین هوشنگ – دانشجوی کارشناسی ارشد الکتروسرامیکدانشگاه شیراز
احمدعلی سلاحی – فارغ التحصیل کارشناسی ارشد شناسایی و انتخاب مواد دانشگاه شیراز
سیروس جوادپور – استادیار بخش مهندسی مواد دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز

چکیده:

در این پژوهش سرامیک (Pb,La)(Zr,Ti)O3 با ترکیب شیمیایی ۳۵/۶۵/۸ به روش مرسوم الکتروسرامیک ها و با اضافه کردن درصد های وزنی متفاوت اکسید ساماریوم سنتز شده است. ساختار کریستالی و ریز ساختار این ماده به کمک روش SEM و XRD مورد بررسی قرار گرفته است. خواص فرو الکتریکی این سرامیکبه کمکرسم حلقهی هیسترسیس، خواصدی الکتریکی به کمکاندازه گیری ثابت دی الکتریکو فاکتور اتلاف، و خواص نوری این نمونه های سرامیکی به کمک برآورد میزان گذردهی نور از آن ها مورد بحث و تحلیل قرار گرفته است. دمای کوری نمونه ها با رسم منحنی ثابتدی الکتریک نسبتبه دما محاسبه شده است. نتایج حاصل نشان می دهد که اضافه کردن اکسید ساماریوم تا درصد مشخصی موجب افزایش سایز دانه ها، بهبود شفافیت نوری نمونه، افزایش ثابت دی الکتریک و دمای کوری می شود.