سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: ششمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

محمود ملک زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم باغبانی (گیاهان دارویی) دانشگاه تربیت
ابوالفضل علیرضالو – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم باغبانی (گیاهان دارویی) دانشگاه تربیت
رضا امیدبیگی – استاد گروه علوم باغبانی (گیاهان دارویی) دانشگاه تربیت مدرس تهران

چکیده:

کرچک (ricinus communis L.) یکی از مهم ترین گیاهان دارویی مورد استفاده در صنایع داروسازی، آرایشی و بهداشتی بیشتر کشورهای توسعه یافته است . مواد موثره این گیاه از با ارزش ترین مواد مسهل و مل ین در پزشکی است . تاثیر عوامل اقلیمی بر گیاهان دارویی مختلف متفاوت است و همواره باید با تحقیقات مناسب به بررسی نقش عوامل اقلیمی بر خصوصیات گیاهان دارویی پرداخت . هدف از انجام این پژوهش، بررسی خصوصیات مورفولوژیکی، فیزیولوژیکی و عملکردی گیاه دارویی کرچک کشت شده در مناطق مختلف اقلیمی ایران )شمال تهران، غرب تهران، ارومیه، مرند، شبستر (و تعیین بهترین اقلیم می باشد تا از این طریق بتوان بر عملکرد این گیاه دارویی ارزشمند افزود . نتایج به دست آمده نشان می دهد اقلیم تاثیری معنی داری بر خصوصیات کرچک های کاشته شده در مناط ق مختلف دارد . این گیاه بیشترین رشد را در مرند و کمترین رشد را در شمال تهران داشت . از نظر تعداد بذر در بوته، مرند بیشترین بذر و شمال تهران کمترین بذر را داشت. از نظر عملکرد بوته، بوته ها بیشترین عملکرد را در مرند و کمترین عملکرد را در شمال تهران داشتند . از نظر وزن هزار دانه، شبستر بیشترین و مرند کمترین وزن هزار دانه را داشت . همچنین نتایج نشان می دهد که مرند بیشترین عملکرد و شمال تهران کمترین عملکرد را دارد . با توجه به نتایج بدست آمده می توان ذکر کرد که مرند یکی از بهترین مناطق برای کشت گیاه دارویی کرچک می باشد.