سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سید علی حسن زاده تبریزی – دانشکده مهندسی مواد ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
احسان طاهری نساج – دانشکده مهندسی مواد ، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

وAl2O3-YAG از کامپوزیت های دمای بالا می باشد که به علت مقاومت به خزش بالا مورد توجه می باشد. درجه حرارت سینتر این کامپوزیت بالاتر از ۱۶۰۰ درجه سانتیگراد می باشد. در تحقیق حاضر اثر اکسید کبالت بر کاهش دمای سنتر این کامپوزیت Al2O3-YAG، تولید شده به روش سب-ژل مورد بررسی قرار گرفت. مواد اولیه شامل کلرید آلومینیوم ، اکسید ایتریم و اکسید کبالت بود. این م.اد در اسید کلریدریک و آب مقطر حل شدند و سپس تشکیل شده که با گذشت زمان به ژل تبدیل شد. ژل حاصل در ۸۰۰ درجه سانتیگراد کلسینه شده و سپس پرس و سینتر می شوند . نتایج XRD نشان داد پودر آمورفی تشکیل می شود که پس از عملیات حرارتی به A2O3-YAG تبدیل شد. اندازه نانو پودرهای تولید شده حدود ۸۰ نانو متر بود . اکسید کبالت باعث کاهش دمای سینتر کامپوزیت شد اما سرعت رشد دانه ها را افزایش داد. همچنین اکسید کبالت باعث کشیده شدن دانه های هم محور کامپوزیت شد. با افزودن کبالت انرژی اکتیواسیون رشد از ۵۹۰ kj/mol به ۴۸۵ kj/mol کاهش یافت .