سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: دومین همایش کشوری سلامت شیر از تولید تا مصرف و اهمیت تغذیه ای آن

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

لاله مظفری – معاونت غذا ودارو دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
ناهید خادمی – معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

چکیده:

مقدمه : فشارخون یکی از مهمترین مشکلات بهداشتی در دنیااست که در صورت درمان نشدن موجب بروز بیماری های قلبی عروقی به عنوان دومین عامل مرگ و میر در جهان می شود که با صرفه ترین شیوه برای کاهش خطر این بیماری رعایت اصول تغذیه مناسب است. در این میان با توجه به نقش شیر ولبنیات کم چرب در کاهش فشارخون این مطالعه با هدف ارتقاء فرهنگ مصرف لبنیات با استفاده ازمدل اعتقاد بهداشتی انجام گرفت.روش ها: جمعیت مورد مطالعه، تعداد 100 نفر از بیماران مبتلا به فشارخون مراحعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی بودند که به طور تصادفی به دو گروه مداخله (50 نفر) و کنترل (50 نفر) تقسیم شدند. اطلاعات از طریق تکمیل پرسشنامه طی مصاحبه و در دو نوبت قبل از مداخله آموزشی و سه ماه بعد از آن جمع آوری گردید.یافته ها: نمرات آگاهی، شدت درک شده حساسیت درک شده، تهدید درک شده و منافع درک شده در گروه مداخله در مقایسه با گروه شاهد افزایش یافت (P<0.001).). افزایش نمرات عملکرد در گروه مداخله نیز به میزان بیشتری از گروه شاهد بود (P<0.001).نتیجه گیری: کارایی مدل اعتقاد بهداشتی در آموزش مصرف شیر و لبنیات مورد تایید قرار می گیرد.