سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مریم نبی پور – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم .تحقیقات یزد،گروه روان شناسی،یزد،ایران
محمد حسین فلاح – استاد یار دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد

چکیده:

هوش اخلاقی یکی از ابعاد هوش است که می تواند چارچوبی را برای عملکرد صحیح انسان ها فراهم ، مرز بین نوع دوستی وخودپرستی را توصیف کند.توجه به هوش اخلاقی یک ایده آسمانی است که الهام بخش رفتارهای افراد می باشد. هدف از پژوهش حاضرتعیین اثر بخشی امید درمانی مبتنی برمفاهیم اسلامی بر هوش اخلاقی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهریزد می باشد. پژوهشحاضر به لحاظ هدف درزمره پژوهش های کاربردی است وازنظر جمع آوری اطلاعات جزء پژوهش های شبه تجربی از نوع پیشآزمون پس- آزمون با گروه کنترل می باشد. جامعه آماری ،کلیه دانش آموزان دخترمقطع متوسطه شهر یزد است ، برای نمونه گیری از این جامعه از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای استفاده شد. ازبین دانش آموزان دومدرسه از ناحیه یک شهر یزد ، ۳۰ نفربرای شرکت در این برنامه در نظر گرفته شدند که بطور تصادفی در دوگروه آزمایش (n=15) وگروه کنترل (n=15) گمارده شدند.برای گروه آزمایش ۱۰ جلسه امید درمانی که آراسته به مفاهیم اسلامی شده بود ، برگزار شد. داده های موردنیاز از طریق پرسشنامههوش اخلاقی،جمع آوری شد. با بکار گیری نرم افزار spss و با استفاده از تحلیل کواریانس مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. نتیجه اینپژوهش نشان داد که امید درمانی مبتنی برمفاهیم اسلامی برافزایش هوش اخلاقی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه بطور معناداری(P<0/01) مؤثر است.