سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: ششمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

پروان عقدک – دانشجوی کارشناسی ارشد
مصطفی مبلی – دانشیار گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان
امیرحسین خوشگفتار منش – استادیار گروه خاکشناسی

چکیده:

به منظور بررسی اثر بستر های مختلف کاشت بر رشد رویشی و زایشی فلفل دلمه ای رقم امیلی پژوهشی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در چ هار تکرار در گلخانه دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان انجام شد . تیمار ها شامل + (% نه بستر کاشت : پوسته شلتوک برنج ( 100 %)، پرلیت ( 100 %)، تراشه چوب ( 100 %)، پوسته شلتوک برنج ( 75% ،(% زئولیت( 25 %)، پرلیت ( 75 %)+زئولیت( 25 %)، راشه چوب( 75 %)+زئولیت( 25 %)، پوسته شلتوک برنج ( 50 %)+پرلیت ( 50% تراشه چوب( 50 %)+پرلیت( 50 %) و پوسته شلتوک برنج ( 50 %)+تراشه چوب( 50 %) بود. نتایج نشان داد در مورد همه صفات رویشی اندازه گیری شده بیشترین رشد مربوط به تیمار پرلیت +زئولیت بود . کمترین رشد رویشی نیز در تیمارهای پوسته شلتوک و تراشه چوب خالص مشاهده گردید. نتایج همچنین نشان داد بیشترین عملکرد (تعداد میوه و وزن کل میوه های برداشت شده از بوته) مربوط به تیمار پرلیت+زئولیت بود. کمترین تعداد میوه مربوط به تیمار تراشه چوب ( 75 %)+زئولیت( 25 %) و کمترین وزن میوه در بوته مربوط به تیمار پوسته شلتوک و پوسته شلتوک( 50 %)+تراشه چوب( 50 %) بود که با تیمارهای تراشه چوب خالص و تراشه چوب ( 75 %)+زئولیت ( 25 %) از نظر آماری اختلاف معنی داری نداشت . به علاوه نتایج نشان داد افزودن زئولیت و پرلیت به پوسته شلتوک و یا تراشه چوب موجب افزایش معن یدار رشد رویشی و عملکرد نسبت به تیمارهای خالص هریک گردید.