سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: ششمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

حسین میغانی – عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی جیرفت دانشگاه شهید باهنر کرمان
امان اله سلیمانی – عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی جیرفت دانشگاه شهید باهنر کرمان
ناصر عسگری – عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی جیرفت دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

گل کاغذی گیاهی است جذاب بابراکته های رنگین و بسیار زیبا که در منازل و فضای سبز مخصوص در مناطق جنوبی کشور کشت می شود و در طول سال دارای گل می باشد. ریشه زایی قلمه های گل کاغذی معمولا کم است که می تواند تحت تاثیر نوع بستر کشت مورد استفاده قرار بگیرد. بنابراین پژوهشی به منظور ارزیابی اثر بستر کشت بر ریشه زایی قلمه های گل کاغذی تیمار شده با عظمت 2000 میلی گرم در لیتر تنظیم کننده رشد IBA با نسبتهای مختلف دو بستر کشت شن و پرلیت انجام شد. در این تحقیق بالاترین درصد ریشه زایی با میانگین 85 درصد از تیمار 50% شن به همراه 50% پرلیت بدست آمد و بیشترین تعداد ریشه های تولید شده در هر قلمه با میانگین 22 ریشه در تیمار 100% پرلیت مشاهده شد.