سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

بهرام شریفی – دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی و علم مواد، دانشگاه علم و صنعت ایرا
میلاد مجتهدی – دانشجوی دکتری مهندسی و علم مواد، دانشگاه علم و صنعت ایران
مسعود گودرزی – استادیار دانشکده مهندسی متالورژی و مواد، دانشگاه علم و صنعت ایران
جلیل وحدتی خاکی – استاد گروه مهندسی و علم مواد، دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

در این پژوهش، پودر روی در حمام الکترولیز قلیایی تولید گردید. غلظت ها ی ۷ تا ۱۱ مولار KOH و ۰/۵ تا ۱/۲ مولار یون زینکات در حمام به کار رفت. پارامترهای دیگر ثابت نگاه داشته شد . اثر تغییرات غلظت بر مورفولوژی پودر روی حاصل به کمک میکروسکوپ الکترونی روبشی مورد بررسی قرار گرفت. آندهای روی از پودرهای حاصل تولید شد و در سلول باطری روی-اکسید نقره مورد استفاده قرار گرفت. پس از تخلیه باطریها، نمودارهای زمان-ولتاژ ترسیم شد و زمان های تخلیه حاصل شده مورد ارزیابی قرار گرفت. با افزایش غلظت KOH و کاهش غلظت یون زینکات، مورفولوژی پودر روی شاخه ای تر شده و در نتیجه با افزایش سطح مؤثر ذرات پودر، زمان تخلیه ی باطری نیز افزایش پیدا میکند .بهترین زمان تخلیه پیش از رسیدن به حداقل ولتاژ تعیین شده ۱/۲۵ ولت ، ۷/۹ دقیقه بدست آمده است.