سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در تولید گیاهان با منشاء روغنی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مجید نجاری صادقی – اعضای هییتعلمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز،
بهرام میرشکاری – اعضای هییتعلمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز،
سحر باصرکوچه باغ – کارشناس ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

چکیده:

به منظور بررسی اثر کود های زیستی و شیمیایی بر صفات مورفولوژیک و عملکرد کلزای پاییزه رقمSLM046 آزمایشی در دانشگاه آزاد اسلامیتبریز بهصورت فاکتوریل در قالبطرح پایه بلوکهای کامل تصادفی با دو فاکتور کودشیمیایی اوره شامل صفر، ۱۷ ، ۳۴، ۵۱ ، ۶۸ ، ۸۵ ، ۱۰۰ کیلوگرم در هکتار و کود زیستی حاوی ازتوباکتر، آزوسپیریلوم و پسودوموناسدر دو سطح کاربرد و بدون کاربرد اجرا شد. بر اساس یافته ها ستفاده از کود زیستی با افزایش ۱۹ سانتی متری ارتفاع بوته های کلزا توام بود. افزایش کود اوره تا سطح ۶۸ کیلوگرم در هکتار منجر به افزایش ارتفاع ساقه گردید.