سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: ششمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مرضیه دارابی – کارشناس ارشد باغبانی گرایش سبزیکاری
فرشاد دشتی – استادیار گروه باغبانی
منصور غلامی – دانشیار گروه باغبانی
محمدرضا مصدقی – استادیار گروه باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا

چکیده:

خشکی از جمله تنشهای محیطی است که روی اکثر مراحل رشد گیاه آثار زیان آوری وارد می سازد این بررسی در راستای بررسی اثر تنش خشکی بر تجمع اسمولیت ها، روابط آبی و تغییرات برخی عناصر غذایی در گیاه تره ایرانی صورت پذیرفته است این پژوهش با استفاده از آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملاتصادفی با تیمار تنش خشکی در 5 سطح درصد رطوبت وزنی در مکشهای ماتریک 30، 50، 80، 200 و 500 کیلوپاسکال درخاک روی دو توده همدانی و شادگانی تره ایرانی در 4 تکرار بصورت آزمایش گلدانی انجام گردید. برای اعمال تنش خشکی از روش وزنی استفاده شد. نتایج نشان داد که اثر تنش خشکی بر تمام صفات مورد بررسی معنی دار بوده اما اثر توده و اثر متقابل توده و تنش خشکی بر هیچ یک از صفات معنی دار نشد. با افزایش شدت تنش خشکی میزان نسبی اب برگ، پتانسیل آب برگو نیتروژن و فسفر در این گیاه کاهش یافت بطوریکه کمترین میزان این فاکتورها در تیمار 500 کیلوپاسکال مشاهده شد.