سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: ششمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمد محمودی سورستانی – دانشجو دکتری تخصصی گروه علوم باغبانی دانشگاه تربیت مدرس
رضا امیدبیگی – استاد گروه علوم باغبانی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

کمبود آب و ناکارآمدی روش های استفاده از آن، از عوامل اصلی محدود کننده توسعه کشاورزی بویژه در نواحی خشک و نیمه خشک محسوب می شود. این در شرایطی است که بیشتر اراضی کشاورزی ایران در این نواحی واقع شده اند و با تنش خشکی روبرو هستند. به منظور معرفی گیاه دارویی که این وضعیت را بهتر تحمل کند، عکس العمل گیاه گل مکزیکی تحت تیمارهای رطوبتی آبیاری کامل ( 100 % ظرفیت مزرعه)، تنش آبی ملایم ( 85 % ظرفیت مزرعه)، تنش آبی متوسط ( 70 % ظرفیت مزرعه)، تنش شدید ( 55 % ظرفیت مزرعه) و ترکیب این تیمارها در دوره رشد رویشی و زایشی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار بررسی شد. نتایج نشان داد که تنش خشکی اثر معنی داری بر میزان فتوسنتز، میزان تعرق و هدایت روزنه ای دارد. در تیمار تنش خشکی سه فاکتور ذکر شده کاهش زیادی نشان می دهد.