سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در تولید گیاهان با منشاء روغنی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

رحیم ناصری – دانشجوی سابق کارشناسی ارشد زراعتدانشگاه ایلام
عباس سلیمانی فرد – دانشجوی سابق کارشناسی ارشد زراعت
لیلا محمودیان – دانشجوی سابق کارشناسی ارشد زراعتدانشگاه ایلام
احسان نظربیگی – عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام- کارشناس ارش

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر تنش خشکی در مراحل مختلفرشد برصفات کمی و کیفی ارقام کلزا آزمایشی زراعی در شهرستان مهران واقع در استان ایلام به صورت کرتهای خرد شده در قالب بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار در سال ۱۳۸۷ اجرا شد. فاکتور اصلی شامل چهار سطح (آبیاری کامل، تنشدر مرحله گلدهی، تشکیل خورجین و تشکیل دانه) و فاکتور فرعی شامل چهار رقم (هایولا ۳۰۸ ،۴۰۱ ، زرفام و پی اف) بود. نتایج آزمایش نشان داد تنش خشکی بر عملکرد، اجزای عملکرد دانه، تعداد شاخه جانبی، ارتفاع بوته و درصد روغن معنی دار گردید. در این آزمایش تنشدر مرحله گلدهی بیشترین تاثیر را نسبت به سایر تیمارها بر تعداد خورجین در بوته، تعداد دانه در خورجین، تعداد شاخه جانبی و ارتفاع بوته بر جا گذاشت. وزن هزار دانه نیز بیشتر تحت تاثیر تنشدر مرحله تشکیل دانه قرار گرفت و کاهشیافت. بیشترین و کمترین عملکرد دانه نیز یه ترتیب در آبیاری کامل و تنشدر مرحله گل دهی بدست آمد