سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در تولید گیاهان با منشاء روغنی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

ساناز عزت پور – اعضاء هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی
محمدباقر خورشیدی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آَزاد اسلامی
ابوالفضل ناصری – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آَزاد اسلامی

چکیده:

به منظور ارزیابی اثر تنشکمبود آب بر جوانه زنی بذر ارقام مختلف گلرنگ آزمایشی در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی وکرت های خرد شده در سه تکرار انجام شد. کرت های اصلی شامل شش رقم گلرنگ به نام های ( دیزج حسین بگ مرند, کوشکسرای مرند, آق کند میانه ,ان ۵۰ و۹۱۷۴۰۵ ، ۵۱۰۶۳ وکرت های فرعی شامل پتانسل اسمزی در سه سطح (صفر، ۰/۶-، ۱/۷- بار بود. نتایج نشان داد سطوح مختلف تنش اثرات معنی داری برروی تعداد جوانه ها, طول ساقه چه وطول گیاهچه داشت. ارقام مختلفگلرنگنیز تعداد جوانه های متفاوتی داشتند. تنش در سطح ۱/۷- بار موجب کم شدن طول گیاهچه , طول ساقه چه وطول ریشه چه گردیده است