سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: ششمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

علی رمضانی صیاد – پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی شمال کشور
سحر بهلولی زنجانی – پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی شمال کشور
متین مقصودی – پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی شمال کشور
نگار طالعی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه گیلان

چکیده:

رازک (Humulus lupulus L.) گیاهی است متعلق به تیره شاهدانه (Canabinaceae) که به صورت وحشی در شمال ایران می روید. از آنجاییکه تکثیر این گیاه با روش های معمول تکثیر از طریق بذر و قلمه با مشکلاتی مواجه است. همچنین این روش امکان گسترش گیاهان آلوده را نیز می تواند فراهم کند, به این منظور از روش کشت بافت برای تکثیر این گیاه استفاده شد. در این پژوهش غلظت های متفاوتی از NAA (0.05, 0.1, 0.2)mg/l / BA (0.5, 1, 2) mg/l و IAA (0.1, 0.51)mg/l برای شاخه زایی و ریشه زایی ریز نمونه ها استفاده شد. بررسی آماری نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که بهترین تیمار شاخه زایی BA با غلظت 0/5 میلی گرم بر لیتر بود. بهترین ریشه زایی با تیمار هورمونی IAA با غلظت 1 میلی گرم بر لیتر به دست آمد.