سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: ششمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

حسین میغانی – عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی جیرفت- دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

گل کاغذی درختچه ای همیشه سبز و زینتی با براکته های بسیار زیبا و رنگین با رنگهای بنفش, صورتی, ارغوانی, نارنجی و سفید است. در این پژوهش از قلمه های چوب سخت گل کاغذی تیمار شده با دوتنظیم کننده رشد ایندول بوتیرک اسید (IBA) و نفتالین استیک اسید (NAA) با غلظت های 2000,1000,0 و 3000 میلی گرم در لیتر و همچنین آمیخته ای از غلظت های باد شده با یکدیگرجهت ریشه زایی استفاده شد. نتایج نشان داد که اختلاف معنی داری در سطح احتمال 1% بین تیمارهای دارای تنظیم کننگان رشد و تیمار شاهد از نظر درصد ریشه زایی و طول ریشه, تعداد ریشه, وزن تر و وزن خشک ریشه های تولید در هر قلمه وجود دارد. ترکیب دو تنظیم کننده رشد از کاربرد هر کدام از آنها بهتنهایی بهتر بود به نحوی که در تیمار دارای 2000 میلی گرم در لیتر IBA به همراه 2000 میلی گرم در لیتر NAA با میانگین 1 درصد بیشترین میزان ریشه زایی بدست آمد. میانگین ریشه زایی در تیمار شاهد 10/8 درصد بود.