سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: ششمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

الهام فاریابی – عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور لرستان
حدیث زارع منش – عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور لرستان

چکیده:

به منظور تعیین اثر تیمارهای مختلف زمانی امواج فراصوت در سرعت و درصد جوانه زنی بذر گوجه فرنگی lycopersicum esculentum Miller مطالعه ای در سال 87 در ازمایشگاهی گیاهشناسی دانشگاه پیام نور خرم آباد انجام گرفت ابتدا جهت ضدعفوین بذور آنها را در محلول هیپوکلرید سدیم 10% بمدت 10 دقیقه قرار داده و سپس آن ها را با آب مقطر شستشو داده و بذور ضدعفونی شده را در معرض تیمارهای 2، 4 ، 6 و 8 دقیقه امواج فراصوتی با شدت KHZ42 و در دمای 25 درجه سانتی گراد زیر نور مهتابی قرار داده و به منظور مقایسه سرعت و درصد جوانه زنی بذور در شرایط عادی تیمار شاهد در نظر گرفته شد داده های بدست آمده بانرم افزار MSTATC مورد ارزیابی قرارگرفتند. نتایج کمی نشان داد که سرعت جوانه زنی در تیمار 8 دقیقه نسبت به شاهد افزایش یافته است و درصد جوانه زنی نیز در تیمار 4 دقیقه بهترین پیشرفت را داشته است