سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: ششمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

احسان رنجبران – گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا همدان
حسن ساری خانی – گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا همدان
داود بخشی – گروه علوم باغبانی دانشکده کشاروزی دانشگاه گیلان رشت

چکیده:

انگورهای تازه خوری ازمیوه های نافرازگرا و بسیار فاسد شدنی هستند ماندگاری و عمر قفسه ای آنها به دلیل کاهش سفتی، ریزش حبه ، قهوه ای شدن و خشک شدن چوب خوشه و پوسیدگی های قارچی معمولا کوتاه می باشد دراین ازمایش اثر اسید سالیسیلیک به عنوان یک ترکیب فنولی با غلظتهای 0 شاهد، 1 ، 2 ، و 4 میکرومول به صورت محلول پاشی 2 هفته قبل از برداشت و غوطه وری پس از برداشت بصورت آزمایش فاکتوریل با 2 فاکتور غلظت و زمان تیمار در قالب طرح کاملا تصادفی روی برخی شاخصهای کیفی انگور رقم بیدانه سفید بررسی شد. خوشه های تیمار شده در شرایط دمایی 15و 1 درجه نگهداری شدند تیمار اسید سالیسیلیک روی سفتی حبه و ظاهر دیداری خوشه و حبه ها و کاهش آلودگی های قارچی اثر مثبت داشت و با شاهد اختلاف معنی دار نشان داد. همچنین تفاوت معنی دار بین زمانهای اعمال تیمار در کنترل آلودگی های قارچی مشاهده شد که نشان داد تیمار پس از برداشت اسید سالیسیلیکنسبت به تیمار دو هفته قبل از برداشت اثر بهتری در کنترل پوسیدگیهای قارچی دارد.