سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در تولید گیاهان با منشاء روغنی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

شیما سروری – کارشناس ارشد خاکشناسی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
دانیال سروری – کارشناسارشد زراعتاز دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد

چکیده:

به منظور بررسی اثرتیما رهای پتاسیم برمقدار پتاسیم قابل جذب خاک، عملکرد وش پنبه این آزمایش در سا ل زراعی ۱۳۸۶ با هفت تیمار پتاسیم شامل (۰ ، ۱۵۰ ، ۳۰۰ ، ۴۵۰، ۶۰۰ ، ۷۵۰ ، ۹۰۰ ) کیلوگرم K2O درهکتار ودر قالب طرح بلو کهای کامل تصادفی در سه تکراربر روی پنبه رقم ساحل در یک خاک (Fine – Silty, Mixed , Mesic Typic Haploaquept) در بجنورد اجرا شد. فاکتورهای عملکرد، وزن غوزه، ارتفاع بوته، قطر ساقه،زود رسی اندازه گیری شد. با توجه به اینکه تیمارهایی با مقادیر بالای پتاسیم نیزوجود داشته است، به نظر می رسد عامل اصلی در عدم افزایش پتاسیم قابل جذبخاکنوع رسو در صد بالای سیلتخاکمحل اجرای طرح باشد.